Potreba psychológie v edukácii dopelých

23.12.2016

Kľúčové slová: andragogika, psychológia, bariéry vo vzdelávaní, dopelý človek, psychický vývin, dimenzie psychiky, odborné spôsobilosti andragógov


     Je veľkým pokrokom, že sa rozšíril záujem o štúdium vedy zaoberajúcej sa edukáciou dopelých, čo sa odráža aj vo zvýšenej efektívnosti vzdelávacích programov. Z veľkej časti za to môže práve zvyšovanie odbornej prípravy andragógov na univerzitnej pôde, kde sa podrobne zaoberajú aj poznaniu psychických zvlášností dospelých ľudí, čo má za následok lepšie porozumenie ich osobnosti a tým pádom prispôsobenie vzdelávania a iných edukačných aktivít zameraných na ich všestranný rozvoj.

     V prvom rade je nevyhnutné sa zaoberať základnými otázkami zo všeobecnej pychológie, ktoré nás dovedú k chápaniu fungovania psychických procesov a rôznych dimenzií našej pychiky. Tu sa dozvedáme všetky potrebné skutočnosti, ktoré nás neskôr dovedú k lepšiemu porozumeniu súčasného konania dospelých. Dozvedáme sa aj o takých veciach, akými sú psychické procesy, ktoré umožňujú človeku vytvárať si obraz sveta a to práve cez pociťovanie, výsledkom ktorého je pocit ako výsledný efekt činnosti zmylových orgánov. Ďalej pracujeme aj s pojmom, akým je myslenie a s ním spojené myšlienkové operácie. Všetky tieto a ďalšie pojmy nám slúžia na to, aby sme si vedeli vytvoriť všeobecný obraz o psychických pochodoch dospelých, s ktorým budeme počas celého edukačného procesu pracovať.

     Ďalšou psychologickou disciplínou, ktorá je nevyhnutne potrebná pre andragogických pracovníkov je biodromálna psychológia. Ide o psychológiu životnej cesty skúmajúcej osobný zmysel života, jeho hodnotu a možnosti sebarealizácie. Opierame sa o stupeň a šírku rozvinutej identity osobnosti a o osobnom poslaní človeka v živote. Naša úloha spočíva v pomoci človeku lepšie chápať samého seba a ukázať mu možnosti sebarealizácie.

     Podobnou disciplínou je ontogenetická psychológia, alebo vývinová. Slúži nám na porozumenie celého pychického vývinu človeka od narodenia až po smrť, čiže zahŕňa celý život. V praxi nám slúži na to, aby sme vedeli prispôsobiť naše edukačné pôsobenie jednotlivým cieľovým skupinám s ohľadom na ich vek a s ním súvisiace životné úlohy, osobné aj spoločenké očakávania, zvládanie profesijnej roly a roly partnera (alebo manžela a následne aj rodiča), záujem rôznych sociálnych rolí.

     Nesmieme zabudnúť popri všetkému na najdôležitejšiu odnož psychológie - andragogická psychológia. Skúmame, ako sa počas edukačného procesu vyvíja vzťah edukátora (alebo lektora) a účastníka vzdelávania a s tým súvisiace bariéry vo vzdelávaní, ktoré neumožňujú dosiahnuť žiadúce výsledky edukačného procesu.

    Cieľom príspevku bolo informovať laické publikum o tom, že je priam nevyhnutné spájať vzdelávanie s poznaním pychiky človeka a tak si uvedomiť aj svoj podiel na efektívnosti vzdelávacieho procesu. Podrobnejšie sa tejto problematike budeme venovať v blízkej budúcnosti.