Programové vyhlásenie vlády na roky 2016 – 2020 - trestná politika a väzenstvo

02.12.2016

Vláda prijme opatrenia za účelom vytvorenia fungujúceho modelu pre podporu a ochranu obetí trestných činov vrátane ich odškodnenia. Za týmto účelom vláda zabezpečí, aby výnosy zo sankcií postihujúcich majetok páchateľov trestných činov boli cielene použité na podporu obetí trestných činov a ich odškodňovanie.

Vláda v oblasti trestného konania navrhne také zmeny, ktoré povedú k účinnejšiemu odhaľovaniu výnosov z trestnej činnosti a prijme nevyhnutné opatrenia pre zefektívnenie zaisťovania a následnej konfiškácie výnosov z trestnej činnosti.

Za účelom zabezpečenia efektívnej medzinárodnej justičnej spolupráce vláda prehodnotí právnu úpravu a navrhne zákon, ktorým sa komplexne upraví celá príslušná oblasť.

Vláda navrhne riešenie aplikačných problémov v súvislosti s postihovaním drogovej trestnej činnosti, konkrétne s určovaním množstva omamných a psychotropných látok, a prehodnotí možnosti nastavenia účinnejšieho modelu drogovej politiky so zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania s drogami.

Vláda sa v oblasti trestného práva zameria aj na možnosti vytvorenia účinných nástrojov vyhodnocovania uplatňovania trestnoprávnych predpisov v rámci aplikačnej praxe.

Vláda bude reflektovať potreby väzenstva. V súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 vláda vytvorí podmienky na naplnenie stanovených cieľov v oblasti zvýšenia kapacít, spoľahlivosti prevádzky a bezpečnosti ústavov. Bude pokračovať v rekonštrukciách ústavov a zabezpečí prípravu a v rámci zdro­jových možností aj realizáciu výstavby nových objektov s cieľom udržania, modernizácie a zvýšenia súčasných ubytovacích kapacít zboru v súlade s odporúčaniami Výboru CPT. Medzi prioritami vlády bude aj zriadenie detenčného ústavu ako špeciálneho zariadenia pre zabezpečenie starostlivosti o duševne chorých, ktorí si vyžadujú osobitné podmienky pre ochranu ich samých, ako aj verejnosti.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/389831-precitajte-si-programove-vyhlasenie-tretej-ficovej-vlady/