Odporúčania vo vzdelávaní UNESCO

02.12.2016

Slávnosť, na ktorej boli podpísané dve kľúčové Medzinárodné Odporúčania vo Vzdelávaní sa konala 4.apríla 2016 a odrážala svetové trendy a podporu projektu "Vzdelávanie 2030 - Rámec pre Opatrenia".

Prezident Generálnej Konferencie UNESCO, pán Stanley Mutumba Simataa a generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova, podpísali Odporúčania pre vzdelávanie a učenie sa dospelých a Odporúčania týkajúce sa Technického a Odborného vzdelávania a trénovania.

Kontrola týchto kľúčových medzinárodných prostriedkov zodpovedá žiadosti členských štátov k ich adaptácii a zavedeniu nových vzdelávacích, sociálnych, ekonomických, kultúrnych a politických trendov. Odporúčania boli s nadšením prijaté členskými štátmi na 38.Hlavnej Konferencii, ktorá sa konala v Paríži v novembri 2015. Sú to veľmi pokrokové a komplexné nástroje pre výkonových riaditeľov, odborníkov, sociálnych partnerov, spoločnosť a pre všetkých tých, ktorí sa angažujú v tejto oblasti. Budú použité po celom svete ako návod transformácie a rozvoja rozširujúcich a spravodlivých vzdelávacích príležitostí pre mládež a dospelých.

Predovšetkým, privlastnenie Odporúčaní na Vzdelávanie a Učenie sa Dospelých dá pohnútku na posilnenie vzdelávania a umožní naplánovať v každej krajine hlavné princípy a komplexné metódy na ich propagáciu a svetový rozvoj. Odporúčania týkajúce sa Technického a Odborného Vzdelávania a Trénovania odrážajú nové trendy v tejto oblasti, poskytujú ucelené prístupy k vzdelávaniu a trénovaniu a zaručujú podporu širokého spektra vedomostí, zručností a kompetencií pre prácu a život.

Súčasné prijatie oboch nástrojov je odrazom veľkého záujmu medzinárodnej komunity na zveľaďovaní celoživotného vzdelávania. Odporúčania vyzdvihujú dôležitosť príležitostí celoživotného vzdelávania, učenia sa a vzdelávania dospelých a rozvoja zručností vrátane ekonomického rastu, zamestnanosti a poctivej práce, zmiernenie chudoby, sociálneho prospechu, rodovej rovnosti a udržanie učiacej sa spoločnosti.

Prijatie odporúčaní ako aktuálnych cenných prostriedkov na podporu strategických reforiem členských štátov slúži na implementáciu projektu "Vzdelávanie 2030 - Rámec pre Opatrenia" a dáva do obehu širšiu "Agendu 2030 pre Udržateľný Rozvoj".

Spracované podľa: https://www.uil.unesco.org/adult-learning-and-education/unesco-recommendation/two-new-unesco-recommendations-education

Dokument "Vzdelávanie 2030": https://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243278e.pdf