Rovnocennosť hendikepovaných austrálskych odsúdených pred zákonom

30.11.2016

     Prístup k spravodlivosti v súdnom systéme pre ľudí s rôznymi poruchami správania, psychickými poruchami alebo inak znevýhodnenými ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, je závažným problémom pri každom súdnom procese v Austrálii. Ak je hendikepovaný človek obeťou kriminality, obžalovaný alebo svedok, je vo zvýšenom riziku, nerešpektujú sa jeho výpovede, je považovaný za nedôveryhodného a tým pádom nie je rovnocenný pred zákonom.

V roku 2013 od 20.mája do 1.augusta Austrálska Komisia pre Ľudské Práva vykonala výskum zameraný na zistenie ako sa takýto ľudia vysporadúvajú s bariérami znevýhodňovanie pred právom. Komisia hľadala takúto podriadenosť v každom štáte, teritóriu a regióne. Bolo taktiež vykonaných 114 stretnutí s postihnutými ľuďmi a ich právnikmi a rodinami. Stretli sa tu aj sociálni pracovníci, vládne orgány, polícia, rôzni špecialisti a odborníci z akademických pôd. Komisia zorganizovala verejné zhromaždenia. Výskum odhalil:
- neschopnosť vstupu efektívneho práva, ktoré by zaručovalo rovnoprávnosť hendikepovaných,
- veľa ľudí s hendikepom sú bez ochrany a sú vystavení pokračujúcemu násiliu,
- hendikepovaní ľudia prekonávajú pomerne veľký risk uväznenia a pravdepodobne sú vystavení opätovanému kontaktu trestného súdnictva,
- veľa páchateľov s poruchami sa stali obeťami násilia, čo zodpovedá náležito k prispievaniu recidívy,
- sú tu rozsiahle ťažkosti na identifikovanie postihnutia,
- nevyhnutné podpory a úpravy nie sú poskytované, nakoľko nie sú nijak charakterizované či upravené zákonom,
- ak je spoznaná ťažkosť človeka, nutné zlepšenia a podpory nie sú mnohokrát poskytované,
- ľudia s ťažkosťami nebývajú ani vyslyšaní, pretože ich vnímanie je považované za nespoľahlivé, nedôveryhodné alebo sú celkovo označení za nespôsobilých k vypovedaniu svedectva,
- spôsoby komunikácie a techniky výsluchu políciou, právnikmi, súdmi a strážnikmi vo väzení privádzajú hendikepovaného do zmätku,
- adekvátne opatrenia alebo služby a spôsoby správania sa k hendikepovaným nevyužívajú a to najmä kvôli ich nedostatku,
- postihnutí ľudia nemajú možnosť zaplatenia kaucie, nakoľko nerozumejú ich podmienkam.

Komisia taktiež hľadala rôzne služby a programy zlepšujúce rovnosť pred zákonom ľuďom s postihnutiami. Nevyhnutná je potreba zabezpečiť služby pre takúto citlivú skupinu ľudí žijúcich vo vzdialených vidieckych oblastiach. Komisia vytvorila prehľad, ktorý by malo dodržiavať každé austrálske územie a malo by rozvinúť odpoveď k týmto problémom skrz Stratégie právne znevýhodnených. Stratégia by sa mala sústreďovať na nasledujúce závery:
- bezpečnosť znevýhodnených a oslobodenie od násilia,
- efektívny prístup justícii k postihnutým,
- rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a individuálnej autonómii a vytvorenie priestoru pre slobodné rozhodovanie hendikepovaným,
- plné a efektívne začlenenie hendikepovaných do spoločnosti.

Tieto závery sú odrazom potrieb tejto špecifickej skupiny. Treba sa snažiť o to, aby títo ľudia:
- mali mať právo byť vypočutí a informovaní,
- boli chránení od akéhokoľvek násilia páchanom na ich osobách,
- mali prístup k podpore a špeciálnym programom zaobchádzania najmä vo väzení,
- boli dôstojne liečení a vychovávaní v penitenciárnom prostredí,
- ak by podľa zákona sa ocitli vo výkone trestu odňatia slobody, má sa s nimi zaobchádzať humánne, majú byť zohľadňovaní pri všetkých činnostiach, má byť poskytovaná akákoľvek pomoc potrebná pri začleňovaní sa do väzenského života a úspešný prechod do spoločnosti.

Navyše, Stratégia obsahuje princípy a praktické návody:
- primeraná komunikácia - zabezpečenie efektívnej komunikácie by malo byť základným kameňom pri úspešnom budovaní,
- intervencia a rozptýlenie - včasná intervencia a možnosti zábavy v programoch zaobchádzania môžu zlepšiť život ľudí za mrežami,
- nárast služieb,
- efektívne vycvičovanie - výcvikom sa má zabezpečiť prevencia týrania a zneužívania,
- rozšírenie monitorovania,
- znevýhodnení ľudia majú byť považovaní za rovnocenných partnerov vo všetkých hľadiskách.