Stratégia právne znevýhodnených odsúdených v Austrálii

01.12.2016

Bariéry

Postihnutí ľudia v Austrálii nemajú rovnosť pred zákonom, ak prichádzajú do styku s justíciu alebo právom. Keď je takáto osoba obeťou trestného činu, jeho páchateľom alebo svedkom, nachádza sa vo vysokom riziku, že bude nerešpektovaná a považovaná za nedôveryhodnú. Ak je obeťou, jej znevýhodnenie je v prospech páchateľa. Ak je páchateľom, jej postihnutie hrá v jej neprospech a je akousi predsieňou vstupu do väzenia.

V roku 2013 Austrálska Komisia pre Ľudské Práva zároveň vykonala ďalší prieskum, ktorý bol zameraný na to, ako sa hendikepovaní ľudia a ľudia pracujúci v justícii a väzenstve vyrovnávajú s nasledujúcimi bariérami:
1) podpora komunity a rôzne programy slúžiace na prevenciu násilia nie sú dostupné pre ľudí so špecifickými potrebami
2) znevýhodneným ľuďom sa nedostáva toľko podpory a ochrany pre začatie ochrany pred kriminálnymi záležitosťami
3) negatívne postoje a domnienky o znevýhodnených ľuďoch majú za následok to, že sú vnímaní ako nespoľahliví alebo neschopní v dokazovaní svedectva, vo vykonávaní legálnych rozhodnutí alebo v zúčastňovaní sa na súdnych procesoch
4) odborníci podporujú názor, že programy by nemali byť poskytované takýmto ľuďom, ktorí sú považovaní za neschopných k porozumeniu a obvinenia sú postavené proti nim
5) akákoľvek pomoc by nemala byť poskytovaná odsúdeným postihnutým a majú sa vo väzenskom prostredí stretávať s bežnými odsúdenými ľuďmi.

Ľudské práva - založené na prístupe zlepšenia vstupu do justície

Tieto princípy zdôrazňujú, že ich obsah je rovnako dôležitý k prínosu efektívnych a pozitívnych zmien. S týmito princípmi sú hendikepovaní ľudia vyobrazení ako držitelia práv a ktoré vedú proces závislý od princípov ľudských práv.

Prípad pre zmenu

V roku 2013 Senát pre ústavné záležitosti publikoval výsledky skúmania princípov reinvestovania do trestného súdnictva. Senát pritiahol pozornosť širokého rozsahu štúdií a príspevkov ukazujúce, že ľudia, ktorí sa už stretli s trestným súdnym systémom, sa často vyznačujú:
- vysokým stupňom zhoršeného sluchu,
- kognitívnym postihnutím,
- mozgovým poškodením,
- mentálnou chorobou,
- rečovou vadou.

Úrady zorganizovali množstvo stretnutí s hendikepovanými ľuďmi a ich rodinami a odborníkmi, ktorí pracujú v oblasti trestného súdnictva. Náš celkový súhrn je, že ľudia na hociktorej pozícii chcú skutočné vylepšenia v justícii, ktorá ovplyvňuje životy hendikepovaných. Zostavili sme zhrnutie zo stretnutí, ktoré poskytuje obraz každodenných starostí, ktorým musia čeliť postihnutí:
- neschopnosť vstúpiť do prijateľného justičného prostredia,
- veľa postihnutých ľudí je bez ochrany a tým pádom sú vystavení pretrvávajúcemu násiliu,
- takto znevýhodnení ľudia sa častejšie a opakovane dostávajú do väzby,
- páchatelia trestných činov, ktorí zároveň trpia nejakým postihnutím, sa sami stali obeťami nejakého násilia,
- postihnutí často nebývajú vypočutí kvôli ich oslabnutému percepčnému systému,
- spôsoby komunikácie a techniky výsluchu políciou, právnikmi, súdmi a strážnikmi vo väzení privádzajú hendikepovaného do zmätku.

Polícia

Všeobecne, celá komunita je "klientom" polície. Niektorí členovia komunity, ktorí sa častejšie stretávajú s výkonom policajného povolania, sa môžu považovať za zvláštnu skupinu klientov, napríklad:
- obete trestných činov,
- podozriví zo spáchania trestného činu,
- tí, ktorí nahlásili kriminálny incident,
- tí, ktorí zapríčinili dopravné nehody,
- svedkovia
- tí, ktorí požadujú pomoc polície pre nekriminálne orientované činy.

Prvé spojenie s trestným súdnictvom často začína prostredníctvom kontaktu s políciou alebo inými vyšetrovateľmi. Postihnutí ľudia zdieľajú túto skúsenosť, ktorá im spôsobuje značné vedľajšie problémy. Pravdou je, že pre mnohých ľudí kontakt s políciou nie je nezvyčajný, práveže je opakujúci sa a alarmujúci. Je to často spájané so sociálnymi obavami, predsudkami a diskrimináciou.

Spoločné pre všetkých ľudí s postihnutím je požiadavka, aby bol rýchly vstup podpory, ak sa zapoja do kriminálneho vyšetrovania, čo má zabezpečiť adekvátne zaobchádzanie políciou.

Viktoriánska Koalícia poskytujúca služby ľuďom s mozgovou poruchou zverejnila niekoľko výpovedí ľudí, ktorí s ňou spolupracujú a boli zadržaní políciou.

"Keď som bol zadržaný na policajnej stanici, policajt si najskôr myslel, že som hlúpy."

"Cítil som sa, ako keby zneužili moju slabosť pre moje zdiskreditovanie."

https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/Access%20to%20Justice%20in%20the%20Criminal%20Justice%20System%20for%20People%20With%20Disability%20-%20Issues%20Paper%20April%202013.pdf